Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học
Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

03-08-2022

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc theo hình thức hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, cụ thể như sau:

 1. Vị trí và số lượng:

Nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại Trường THPT chuyên Khoa học Huế: 01 chỉ tiêu.

 1. Mô tả công việc:

- Hỗ trợ tổ chức các buổi sinh hoạt cho học sinh như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa và các buổi sinh hoạt khác. Hỗ trợ Giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh.

- Quản lý hồ sơ sổ sách liên quan đến nền nếp – kỷ luật học sinh, báo cáo tình hình nề nếp học sinh theo quy định.

- Cung cấp thông tin về vi phạm nội qui, nền nếp - kỷ luật của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm biết để giáo dục, rèn luyện và làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu phân công.

 1. Điều kiện, yêu cầu tuyển dụng:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc;

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

 1. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

- Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

 1. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận Hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 10/8/2022.

- Địa điểm nhận Hồ sơ: Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế. Điện thoại: (0234) 3834830. (Trong giờ hành chính).

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, đăng tại website Trường Đại học Khoa học (http://husc.hueuni.edu.vn)./.


Được đăng ở: Website chính

THÔNG BÁO V/v Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021

15-11-2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021 (Kết quả chi tiết theo danh sách đính kèm). Đồng thời, thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 được biết để chuẩn bị tham dự buổi hướng dẫn nội quy, quy chế và dự tuyển vòng 2 theo quy định.


Được đăng ở: Website chính

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021

01-10-2021

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ thông tư 40/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH, ngày 31/7/2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-ĐHH, ngày 30/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc Phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Công văn số 265/ĐHH-TCCB, ngày 02/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Khoa học; Kế hoạch số 124/KH-ĐHKH, ngày 02/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 và nhu cầu về công tác cán bộ của của Nhà trường;


Được đăng ở: Website chính

QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021

16-07-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế;
Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-ĐHKH, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021 và Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính.


Được đăng ở: Website chính

THÔNG BÁO V/v Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021

18-06-2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Công văn số 542/ĐHH-TCCB, ngày 16/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021; Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-ĐHKH, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;


Được đăng ở: Website chính

THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021

18-06-2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-ĐHKH, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 691/TB-HĐTDVC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về việc kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021.


Được đăng ở: Website chính

Quyết định về việc Công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

25-05-2021

Quyết định về việc Công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.


Được đăng ở: Website chính

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

18-05-2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng, do nhu cầu phát triển cần tuyển dụng nhân sự với yêu cầu cụ thể như sau:


Được đăng ở: Website chính

QUY ĐỊNH VỀ SOẠN BÀI GIẢNG ĐỐI VỚI NGẠCH GIẢNG VIÊN

07-05-2021
 1. Ứng viên soạn bài giảng 01 đơn vị học trình (01 tín chỉ - 15 tiết) theo nội dung đề cương soạn bài giảng (có hướng dẫn kèm theo Thông báo 495/TB-HĐTDVC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng).
 2. Bài giảng được soạn bằng phần mềm Microsoft Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; có trang bìa ghi rõ tên bài giảng, họ tên thí sinh dự thi.

Được đăng ở: Website chính
Trang: 1 2 3