Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Các ngành đào tạo tiến sĩ

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN

MÃ SỐ

QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

1

Ngôn ngữ học

9229020

 

 

2

Văn học Việt Nam

9220121

 

 

3

Lịch sử thế giới

9229011

 

 

4

Lịch sử Việt Nam

9229013

 

 

5

Dân tộc học

9310310

 

 

6

Khoa học máy tính

9480101

 

 

7

Đại số và lý thuyết số

9460104

 

 

8

Vật lý chất rắn

9440104

 

 

9

Quang học

9440110

 

 

10

Hóa hữu cơ

9440114

 

 

11

Hóa phân tích

9440118

 

 

12

Hóa lý thuyết và hóa lý

9440119

 

 

13

Địa chất học

9440201

 

 

14

Quản lý tài nguyên và môi trường

9850101

 

 

15

Sinh lý học người và động vật

9420104

 

 

16

Sinh lý học thực vật

9420112

 

 

17

Công nghệ sinh học

9420201

 

 

18

Khoa học môi trường

9440301

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành