Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Giới thiệu

Phòng Đào tạo Sau đại học hiện nay gồm 7 cán bộ trong đó: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên.

Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường: Định hướng mở mã ngành, xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Ban hành kế hoạch đào tạo; Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo tại Trường và các điểm liên kết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học.

 

Địa chỉ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Tầng 3, nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế. Điện thoại: 0234.3837380.

Email: saudaihoc@husc.edu.vn. Website: http://www.husc.hueuni.edu.vn/saudaihoc