Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thời khóa biểu Cao học

KHÓA 2020
Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
TT Ngành TKB Cập nhật
1 Khoa học máy tính Chi tiết 10/6/2020
2 Quản lý tài nguyên và môi trường Chi tiết 29/6/2020
KHÓA 2019
Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
TT Ngành TKB Cập nhật
1 Quản lý tài nguyên và môi trường Chi tiết 29/6/2020
Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
TT Ngành TKB Cập nhật
1 Công tác xã hội Chi tiết 01/6/2020
2 Hóa lý thuyết & Hóa lý Chi tiết 26/5/2020
3 Khoa học môi trường Chi tiết 26/5/2020
4 Kỹ thuật địa chất Chi tiết 26/5/2020
5 Lịch sử Việt Nam Chi tiết 17/6/2020
6 Lý luận văn học Chi tiết 26/5/2020
7 Ngôn ngữ học Chi tiết 26/5/2020
8 Sinh học thực nghiệm & Công nghệ sinh học Chi tiết 26/5/2020
9 Triết học Chi tiết 26/5/2020
10 Vật lý chất rắn Chi tiết 26/5/2020
11 Kiến trúc Chi tiết 22/6/2020