Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Tuyển sinh cao học

I. Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 - 2020 (dự kiến thi tuyển vào tháng 10/2020)

II. Hồ sơ dự thi cao học: Xem chi tiết tại đây

III. Đề cương ôn tập

TT Ngành Chi tiết
TT Ngành Chi tiết
1 Công nghệ sinh học Xem 12 Lịch sử Việt Nam Tải file
2 Công tác xã hội Tải file 13 Ngôn ngữ học Tải file
3 Dân tộc học Tải file 14 Quản lý tài nguyên và môi trường Tải file
4 Địa chất học Tải file 15 Quản lý văn hóa Tải file
5 Địa lý tài nguyên và môi trường Tải file 16 Quang học Tải file
6 Hóa học Tải file 17 Sinh học thực nghiệm Tải file
7 Khoa học máy tính Tải file 18 Sinh học Tải file
8 Khoa học môi trường Tải file 19 Toán học Tải file
9 Kiến trúc Tải file 20 Toán ứng dụng Tải file
10 Kỹ thuật địa chất Tải file 21 Triết học Tải file
11 Lịch sử thế giới Tải file 22 Văn học Tải file
      23 Vật lý chất rắn Tải file
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Danh mục ngành đúng, ngành gần và ngành khác:  xem chi tiết tại đây