Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Các ngành đào tạo thạc sĩ

 

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

MÃ SỐ

QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

1

Ngôn ngữ học

8229020

 

 

2

Lịch sử thế giới

8229011

 

 

3

Lịch sử Việt Nam

8229013

 

 

4

Dân tộc học

8310310

 

 

5

Triết học

8229001

 

 

6

Khoa học máy tính

8480101

 

 

7

Toán ứng dụng

8460112

 

 

8

Vật lý chất rắn

8440104

 

 

9

Kỹ thuật địa chất

8520501

 

 

10

Địa lý tài nguyên và môi trường

8440220

 

 

11

Quản lý tài nguyên và môi trường

8850101

 

 

12

Khoa học môi trường

8440301

 

 

13

Công nghệ sinh học

8420201

 

 

14

Kiến trúc

8580101

 

 

15

Văn học

8229030

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

16

Quản lý Công nghệ thông tin

8480204

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

17

Toán học

8460101

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

18

Quản lý văn hóa

8229042

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

19

Sinh học

8430101

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

20

Công tác xã hội

8760101

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

21

Kỹ thuật điện tử

8520203

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

22

Hóa học

8440112

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành

23

Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường

8440302

Quyết định mở ngành

CSGD tự chủ mở ngành