Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông báo Tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023

Trường ĐHKH thông báo tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023 tại các vị trí giáo viên và cán bộ giám thị học đường thuộc Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế như sau: