Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022

XEM TOÀN VĂN THÔNG BÁO Ở ĐÂY

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính