Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của tập đoàn Vingroup

Các thông tin cụ thể về học bổng này tham khảo ở các địa chỉ sau:

http://vinif.org/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

https://vinuni.edu.vn/vi/hoc-bong-thac-si-tien-si/

Người đăng: Administrator