Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch học môn Triết học cho học viên cao học khóa năm 2022 (đợt 1)

1. Ngành Khoa học tự nhiên

1.1. Lịch học: tại đây

1.2. Danh sách học viên: tại đây

1.3. Link học online: https://meet.google.com/tbi-ccyc-sqd

 

2. Ngành Khoa học xã hội

1.1. Lịch học: tại đây

1.2. Danh sách học viên: tại đây

1.3. Link học online: https://meet.google.com/qcx-uiod-squ

 

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH