Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông báo về việc cho học viên cao học và nghiên cứu sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19

Toàn văn thông báo xem tại đây.

Trân trọng.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH