Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông báo khẩn v/v cho học viên cao học nghỉ đến ngày 8/3/2020.

Phòng Đào tạo Sau đại học kính thông báo. Chi tiết toàn công văn xem tại link.

Trân trọng.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH