Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông báo v/v cho học viên cao học và nghiên cứu sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19

Toàn văn thông báo xem tại đây.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH