Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch thi Cao học học kỳ 1, năm học 2019-2020, khóa năm 2018 & 2019 (Chính thức)

Phòng Đào tạo Sau đại học Thông báo lịch thi kết thúc học phần cao học, học kỳ I năm học 2019 - 2020. Học viên có thể xem chi tiết tại link.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH