Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Về kế hoạch khai giảng và đón tiếp nghiên cứu sinh và học viên cao học khóa năm 2019

Thực hiện Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh và học viên cao học khóa năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế;  Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và đón tiếp nghiên cứu sinh và học viên cao học khóa năm 2019 như sau:

1/.  Thời gian: 8h00 ngày 29/11/2019 tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

2/. Thành phần tham dự Lễ khai giảng:

- Ban tổ chức Lễ khai giảng SĐH khóa năm 2019 theo Quyết định số 252/QĐ- ĐHKH ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường ĐHKH.

       - Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, Bộ môn có đào tạo SĐH (theo lịch tuần);

       - Trợ lý đào tạo Sau đại học Khoa (theo lịch tuần);

       - Đại diện các Phòng chức năng và Trung tâm Thông tin Thư viện (theo lịch tuần);

       - Nghiên cứu sinh và học viên cao học khóa năm 2019 (theo thông báo nhập học);

        - Đại biểu ngoài trường (theo giấy mời).

3/. Học viên làm việc với phòng ĐTSĐH: Từ 9h00 đến 9h30 tại Hội trường A1.

4/. Các Khoa tổ chức đón tiếp, gặp mặt nghiên cứu sinh và học viên cao học khóa năm 2019: Từ 9h30 đến 11h00 tại Khoa.

Trân trọng.

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH