Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN , NĂM 2021

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm.Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG  TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI, NĂM 2021

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I, NĂM 2021

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH II, NĂM 2021

Ngày 14/05/2021, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II đã có Công văn số 32/PTTHII gửi cho Trường Đại học Khoa học về việc liên kết tuyển sinh và hợp tác đào tạo năm 2021 ngành Báo chí, hình thức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học.

Ngày 27/05/2021, Đài Tiếng nói Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường Cao đẳng Phát thành – Truyền hình II) đã có Công văn số 1628/TNVN-TCCB về việc liên kết hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Trên cơ sở nhu cầu của người học, Trường Đại học Khoa học liên kết với Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II để tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2020

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH, NĂM 2020

Ngày 05/05/2020 Trường Cao đẳng Truyền hình đã có Công văn số 100/CĐTH gửi cho Trường Đại học Khoa học về việc đề nghị đào tạo liên thông ngành Báo chí năm 2020. Ngày 25/06/2020, Đài Truyền hình Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường Cao đẳng Truyền hình) đã có Công văn số 634/THVN-TCCB về việc liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Trên cơ sở nhu cầu của người học, Trường Đại học Khoa học liên kết với Trường Cao đẳng Truyền hình để tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I, NĂM 2020

Trước đây, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Báo chí. Ngày 16/01/2020 của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, Hà Nam đã có Công văn số 22/CV-CĐPTTHI về việc liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2020. Ngày 16/03/2020 của Đài Tiếng nói Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường Cao đẳng Phát thành – Truyền hình I) đã có Công văn số 534/TNVN-TCCB về việc liên kết hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I và Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế. Trên cơ sở nhu cầu của người học, Trường Đại học Khoa học liên kết với Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I để tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH II, NĂM 2020

Trước đây, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II đào tạo liên thông từ cao đăng lên đại học, ngành Báo chí. Ngày 25/02/2020 Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II đã có Công văn số 07/PTTHII gửi cho Trường Đại học Khoa học về việc liên kết tuyển sinh và hợp tác đào tạo năm 2020 ngành Báo chí, hình thức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học. Ngày 19/02/2020, Đài Tiếng nói Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường Cao đẳng Phát thành – Truyền hình II) đã có Công văn số 339/TNVN-TCCB về việc liên kết hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II và Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế. Trên cơ sở nhu cầu của người học, Trường Đại học Khoa học liên kết với Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II để tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH, NĂM 2020

Ngày 25/09/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Định đã có Công văn số 6507/UBND-VX về việc chủ trương liên kết đào tạo bổ sung năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Bình Định. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, Trường Đại học Khoa học sẽ tuyển sinh đào tạo các loại hình đại học, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 2, hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ.

Tuyển sinh đại học (Theo Thông tư 09/2020/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.)

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

 

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA TÂY NGUYÊN, NĂM 2020

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đã có Công văn số 183/CĐBKTN ngày 12/08/2020 gửi cho Trường Đại học Khoa học về việc liên kết đào tạo đại học ngành Báo chí, hệ vừa làm vừa học. Ngày 22/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 8534/UBND-KGVX về việc chủ trương liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, bổ sung năm 2020 tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, Trường Đại học Khoa học sẽ tuyển sinh đào tạo các loại hình liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 2, hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.

- Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học (Theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và  Thông tư 09/2020/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.)

Tuyển sinh đại học bằng thứ hai (Theo Thông tư 09/2020/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.)

Chi tiết cụ thể đề án xem tại NỘI DUNG đính kèm. Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế, năm 2020

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế liên kết với Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2020, ngành Công tác xã hội, theo hình thức xét tuyển.

1. Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Khoa học);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao giấy khai sinh;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (không tính ảnh đã dán trên phiếu đăng ký dự tuyển);

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT và bảng điểm trung cấp/cao đẳng;

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT và bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 51 Đường 2/9, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Hạn cuối nhận hồ sơ là 16h00 ngày 15/6/2020.

Chi tiết cụ thể xem tại NỘI DUNG đính kèm

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2019  tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Tuyền hình I - Hà Nam

Chi tiết thông báo xem tại NỘI DUNG đính kèm

Tuyển sinh đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2019  tại Trường Cao đẳng Tuyền hình I - Hà Nội

Chi tiết thông báo xem tại NỘI DUNG đính kèm

Tuyển sinh đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2019  tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Tuyền hình II - TP Hồ Chí Minh

Chi tiết thông báo xem tại NỘI DUNG đính kèm