Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Quy định, quy chế

A. QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

1. Quy chế đào tạo trình độ đại học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải tập tin

2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tải tập tin

3. THÔNG TƯ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Tải tập tin

B. QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA ĐẠI HỌC HUẾ


1. Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ Đại học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-ĐHH ngày 27/08/2021 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ Đại học Huế)

Tải tập tin

2. Quy định về các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ-ĐHH ngày 27/02/2020)

Tải tập tin

3. Quy định công nhận điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo đại học chính quy tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHH ngày 21/03/2019)

Tải tập tin

4. Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế
Ban hành kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế).

 

5. Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế)

Tải tập tin

6. Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo Đại học Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định 666/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế).

Tải tập tin

3. Điều chỉnh quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên
(Ban hành kèm theo Quyết định 178/QĐ-ĐHNN ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).

Tải tập tin


C. QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC


1. Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-ĐHKH ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) (Áp dụng cho khóa 45 trở về sau)

Tải tập tin

2. Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học). (Áp dụng cho các 44 trở về trước)

Tải tập tin


3. Quy định đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-ĐHKH ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

4. Quy chế tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Khoa học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHKH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

5. Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học).

Tải tập tin

6. Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo đại học, loại hình liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học bằng thứ hai của Trường Đại học Khoa học

Tải tập tin


D. HƯỚNG DẪN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Quy trình thực hiện một số công việc chính liên quan đến đào tạo đại học
(Ban hành kèm theo Công văn số /ĐTĐH ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Trưởng phòng Đào tạo Đại học).

Tải tập tin

2. Hướng dẫn nhập điểm quá trình học tập
(Ban hành kèm theo Công văn số /ĐTĐH ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Trưởng phòng Đào tạo Đại học).

Tải tập tin