Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Miễn, giảm học phí

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

1. QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH

2. MẪU ĐƠN