Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Chức năng, nhiệm vụ

A. CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học, quản lý sinh viên, quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp sinh viên.

B. NHIỆM VỤ

1. Công tác đào tạo đại học

- Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch phát triển về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo đại học.

- Tổ chức thực hiện các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Đại học Huế; giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo đại học theo phân cấp của Đại học Huế.

- Hướng dẫn các Khoa xây dựng chương trình đào tạo, hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới trình độ đại học để trình Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Hiệu trưởng xem xét đề nghị Giám đốc Đại học Huế phê duyệt.

- Lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm; tổ chức tuyển sinh đại học theo phân cấp của Đại học Huế; lập dự trù kinh phí tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp.

- Lập kế hoạch đào tạo hàng năm cho các loại hình đào tạo ở bậc đại học, khối Chuyên Trung học phổ thông; tổ chức thực hiện và quản lý điều hành công tác giảng dạy, học tập của các hệ đào tạo bậc đại học, khối Chuyên Trung học phổ thông.

- Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp bậc đại học và chứng chỉ theo quy định hiện hành.

- Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; thống kê và xác nhận giờ chuẩn của giảng viên hàng năm để thanh toán vượt giờ, thủ tục thanh toán cho giáo viên thỉnh giảng...; chuẩn bị số liệu, tài liệu liên quan công tác đào tạo của các đơn vị để cung cấp cho Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng kỷ luật của Nhà trường.

- Phục vụ tại các phòng nghỉ giáo viên; quản lý các thiết bị cơ động tại phòng nghỉ giáo viên để phục vụ giảng dạy; đóng, mở cửa phòng học và giảng đường.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính đề xuất thành lập hội đồng và các ban chuyên môn trong công tác tuyển sinh, tổ chức thi tốt nghiệp của Nhà trường, chuẩn bị nội dung liên quan trong công tác tổ chức Lễ Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp hàng năm theo phân công của Hiệu trưởng.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất trong việc đề xuất mức thu học phí và kế hoạch sử dụng kinh phí thu từ các loại hình đào tạo bậc đại học, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập, thanh quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo bậc đại học.

2. Công tác quản lý sinh viên

- Tham mưu, đề xuất tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập chính trị, sinh hoạt công dân, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của Nhà trường.

- Tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy định cụ thể về việc quản lý học sinh, sinh viên trong Nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất thực hiện các chế độ chính sách hiện hành cho học sinh, sinh viên, xét cấp các loại hình học bổng cho sinh viên; tập hợp danh sách và đề xuất tuyển chọn sinh viên đi học tập nước ngoài theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất và thành lập các hội đồng khen thưởng, khuyết khích tài năng; hội đồng xét kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy chế.

- Tham mưu, đề xuất, quản lý và phối hợp đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy trong suốt quá trình học tập.

- Đề xuất tổ chức, phối hợp triển khai và theo dõi các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động ngoại khóa của các lớp học sinh, sinh viên; làm đầu mối tổ chức thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và học sinh, sinh viên theo định kỳ hàng năm.

- Làm đầu mối phối hợp thực hiện kết nối, liên lạc với Cựu sinh viên Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý học sinh, sinh viên, lưu học sinh trong suốt quá trình đào tạo, bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh trường học, các hoạt động phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Nhà trường.

- Phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng, công tác y tế học đường trong học sinh, sinh viên.

- Đề xuất ban hành các quyết định thôi học, nghỉ học, tiếp nhận vào học lại đối với học sinh, sinh viên các hệ đào tạo và sinh viên theo học chương trình thứ 2 của Nhà trường, phối hợp đề xuất thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục đối với sinh viên xin thuyên chuyển trường học.

- Phối hợp sắp xếp, bố trí các lớp học của học sinh, sinh viên; chỉ định Ban cán sự lớp học sinh, sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học.

3. Quan hệ doanh nghiệp

- Tổ chức các hình thức tư vấn cho người học chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực tập, thực tế theo chương trình hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp, việc làm.

- Phối hợp tổ chức tư vấn, quảng bá tuyển sinh thông qua việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp; thông qua hoạt động thực tập, kiến tập và các hoạt động tổ chức sự kiện khác.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn về cơ hội việc làm, các kiến thức, kỹ năng cần có cho sinh viên trước và sau khi ra trường.

- Thực hiện công tác phối hợp, duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc giới thiệu việc làm cho sinh viên.

- Vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các hoạt động tập thể.

4. Công tác khởi nghiệp cho sinh viên

- Tổ chức các hình thức tư vấn cho người học chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức và phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho sinh viên và đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

- Tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

- Quản lý Website Quan hệ doanh nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.