Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Hỗ trợ chi phí học tập

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. QUYẾT ĐỊNH

2. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN

3. MẪU ĐƠN

 

CHÍNH SÁCH HỖ TỢ NGƯỜI HỌC (DÀNH CHO SINH VIÊN KHUYẾT TẬT DIỆN HỘ NGHÈO/CẬN NGHÈO

QUY ĐỊNH, MẪU ĐƠN