Giới thiệu

Phòng Đào tạo Đại học tiền thân là Phòng Đào tạo Đại học - Công tác Sinh viên. Phòng được thành lập vào tháng 6 năm 2014 trên cơ sở tách từ ra từ Phòng Đào tạo Đại học - Công tác Sinh viên. Hiện nay, Phòng có 14 cán bộ trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 08 chuyên viên và 04 cán bộ phục vụ phòng giáo viên.

Phòng Đào tạo Đại học quản lý công tác đại học, bao gồm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác giảng dạy - học tập, kiểm tra đánh giá của các hệ đào tạo đại học. Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo đại học nhằm đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trong cả nước.

 

Địa chỉ Phòng Đào tạo Đại học

Tầng 1, Nhà E, Trường Đại học Khoa học,

77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234 3823952, 0234 3846490