Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Giới thiệu

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên được thành lập vào tháng 3 năm 2020 trên cơ sở sát nhập từ Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Công tác học sinh, sinh viên. Hiện nay, Phòng có 19 cán bộ trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 13 chuyên viên và 03 cán bộ phục vụ phòng giáo viên.

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo, công tác sinh viên và quan hệ doanh nghiệp bao gồm: xây dựng định hướng, mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô đào tạo đại học; tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo đại học; tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; công tác quản lý sinh viên; công tác hỗ trợ và dịch vụ sinh viên; quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp trong sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học.

 

Địa chỉ Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Tầng 1, Nhà E, Trường Đại học Khoa học,

77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234 3823952, 0234 3846490, 0234 3933231

Email: uesa@husc.edu.vn