Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Cơ cấu tổ chức

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC GỒM CÓ 03 TỔ VỚI 15 NHÂN VIÊN

LÃNH ĐẠO PHÒNG
1
 

TS. Trần Thanh Lương, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện công việc của toàn đợn vị;

- Trực tiếp phụ trách các công tác: tổ chức cán bộ; chiến lược phát triển đào tạo đại học; mở ngành mới; chương trình đào tạo; kế hoạch tổng thể năm học, kế hoạch đào tạo các khóa ngành, lịch thi học kỳ; biên soạn và xuất bản giáo trình; công tác tuyển sinh và tốt nghiệp;

- Xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến các công tác phụ trách; xét duyệt các quy định, quy chế trước khi trình Ban Giám hiệu ban hành;

- Xét duyệt và ký bảng điểm quá trình học tập, bảng điểm tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, bản sao bẳng tốt nghiệp cho sinh viên;

- Duyệt các khoản mục chi tài chính và chi tiêu của đơn vị theo quy định chi tiêu nội bộ và quy định chi tiêu của đơn vị;

- Xét duyệt, ký tắt và ký ban hành các loại văn bản liên quan đến công tác được giao phụ trách;

- Phụ trách và sinh hoạt tại Tổ Kế hoạch.

2

 

 ThS. Thái Nhật Trường, Phó trưởng phòng, Phó Bí thư chi bộ

- Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện công việc trong phạm vi được giao;

- Trực tiếp phụ trách các công tác: quản lý sinh viên; giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên; kết quả học tập; đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; công tác nhập học, phát hành sổ tay sinh viên;

- Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên, học bổng khuyến khích học tập của sinh viên;

- Xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến các công tác phụ trách;

- Thực hiện nhiệm vụ điều động và quản lý sinh viên tham gia các hoạt động liên quan đến công tác phụ trách;

- Quản lý Website của Phòng, FanPage của Phòng và đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học;

- Xét duyệt, ký tắt và ký ban hành các loại văn bản liên quan đến công tác được giao phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách các công tác: ngày hội việc làm; tổ chức lễ khai giảng, bế giảng; công tác khởi nghiệp của sinh viên; công tác nề nếp của cán bộ, viên chức;

- Công tác sinh viên nước ngoài học tập tại trường; cử sinh viên tham gia trao đổi với các đối tác nước ngoài;

- Thực hiện nhiệm vụ điều động và quản lý sinh viên tham gia các hoạt động liên quan đến công tác phụ trách;

Website Thông tin việc làm và đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo tín chỉ;

- Thực hiện các nhiệm khác khi được Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền;

- Phụ trách và sinh hoạt tại Tổ Giáo vụ và Quản lý sinh viên.

TỔ GIÁO VỤ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

 

3


 

ThS. Trương Thị Ty, Tổ trưởng

- Quản lý chung công tác giáo vụ và sinh viên;

- Xét, lập hồ sơ và soạn thảo quyết định tốt nghiệp cho sinh viên;

- Phụ trách và soạn thảo quyết định công nhận chuyển đổi kết quả học tập, 

- Xử lý số liệu, thống kê giờ giảng dạy; thanh toán giảng dạy cho học kỳ hè

- Xử lý đơn hoãn thi, hủy và xin thi, xin tích lũy điểm học phần tự chọn và chuyển đổi học phần của sinh viên;

- Soạn thảo các văn bản được giao; phân công việc chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác giáo vụ và quản lý sinh viên; kiểm tra các văn bản trong phạm vi quản lý trước khi trình ký;

- Đưa các thông tin liên quan đến công tác của Tổ Giáo vụ và Quản lý sinh viên lên Website thông tin đào tạo đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng giao.

 4  

CN. Lê Thị Thanh Hải, Chuyên viên

- Quản lý thông tin sinh viên; chế độ chính sách, trợ cấp học tập cho sinh viên;

- Thực hiện công tác liên quan đến nghỉ học, thôi học, vào học lại, chuyển trường;

- Điều động và quản lý sinh viên tham gia các công việc liên quan;

- Quản lý về nội, ngoại trú của sinh viên;

- Khai báo học phí lớp học phần và theo dõi học phí của sinh viên;

- Đóng mở tài khoản của sinh viên;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên;

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

5


 

CN. Hoàng Thị Hằng, Chuyên viên

- Quản lý và xác minh văn bằng tốt nghiệp đại học; quản lý thông tin bằng tốt nghiệp THPT, các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp;

- Nhận và giao bài thi các lớp hệ không chính quy, lập thanh toán làm phách cho các loại hình đào tạo;

- Công tác quản lý lớp sinh viên, Trợ lý Cố vấn học tập, Trợ lý Tổ chức và Công tác sinh viên;

- Thu nhận đơn xin cấp bảng điểm, bảng sao bằng, vay vốn tín dụng, cấp giấy giới thiệu thực tập thực tế, học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên;

- Soạn thảo quyết định về phân công giảng viên hướng dẫn, danh sách giảng viên đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học;

- Khai báo lịch dạy bù, cắt giờ dạy của giảng viên;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên;

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

6

 

CN. Lê Thị Bích Trâm, Chuyên viên

- Soạn thảo và thanh lý hợp đồng giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng tại trường;

- Thực hiện thanh quyết toán kinh phí các lớp học phần chính quy mời giảng ở các đơn vị thành viên trong Đại học Huế;

- Thống kê báo cáo theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy;

- Đôn đốc nộp đề thi kết thúc học phần, nhận và giao bài thi học kỳ của các học phần thuộc Phòng quản lý.

- Công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng giao.

7


 

Hồ Thị Hiếu, Phụ trách Phòng Giáo viên

- Đóng, mở của phòng học, bấm chuông giờ học;

- Phục vụ nước phòng GV;

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

 

 

TỔ KẾ HOẠCH

 

 

8

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Liên, Tổ trưởng

- Quản lý chung về chương trình, kế hoạch đào tạo đại học;

- Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng mới và đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch tốt nghiệp, kiểm tra kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi học kỳ, tốt nghiệp và kế hoạch thực tập, thực tế;

- Kiểm tra công tác xét duyệt và xử lý các lớp học phần;

- Kiểm tra các hợp đồng liên kết, theo dõi và thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học;

- Soạn thảo các văn bản được giao; phân công việc chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác giáo vụ và quản lý sinh viên; kiểm tra các văn bản trong phạm vi quản lý trước khi trình ký;

 - Thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

9


 

CN. Trần Thị Kim Phượng, Chuyên viên

- Đầu mối liên hệ với các cơ sở liên kết đào tạo và sinh viên hệ không chính quy;

- Quản lý sinh viên hệ không chính quy;

- Xây dựng và điều hành kế hoạch giảng dạy, lịch thi hệ không chính quy;

- Tìm kiếm nguồn tuyển sinh hệ không chính quy;

- Nhận và giao đề thi của hệ đào tạo không chính quy;

- Soạn thảo thông báo tuyển sinh, hợp đồng và thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo; hợp đồng, thông báo giảng dạy và thanh lý hợp đồng giảng dạy cho hệ không chính quy và các văn bản khác khi được giao.

- Phân công cán bộ giảng dạy cho các trường, đơn vị thành viên Đại học Huế;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên.

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

10


 

ThS. Lê Thị Bích Thủy, Chuyên viên

- Xây dựng lịch thi kết thúc học phần cho hệ chính quy, in và cung cấp danh sách thi học kỳ;

- Thu nhận, kiểm tra, xét duyệt điểm và quản lý bảng điểm; thu nhận tờ trình xin điều chỉnh điểm của các đơn vị;

- Cung cấp dữ liệu kết quả học tập theo học kỳ và năm học cho các đơn vị quản lý sinh viên và các trường thành viên của Đại học Huế;

- Theo dõi, soạn thảo, quản lý các hợp đồng biên soạn và nghiệm thu, thanh lý giáo trình đại học;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên.

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Phòng giao.

11 

ThS. Đặng Thị Mỹ Ý, Chuyên viên

- Hỗ trợ cho công tác quản lý khối chuyên THPT;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hồ sơ của Phòng;

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm của Khóa, ngành;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Webite thông tin đào tạo đại học, FanPage của Phòng;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên;

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

12

 

Lê Thị Thu Hằng, Phụ trách Phòng Giáo viên

- Đóng, mở của phòng học, bấm chuông giờ học;

- Phục vụ nước phòng GV;

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

- Số điện thoại: 0905 768 769

 

TỔ HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
13
 

ThS. Dương Thị Bạch Liên, Chuyên viên chính

- Theo dõi các doanh nghiệp trong nước hợp tác với Nhà trường; tổ chức các sự kiện hợp tác doanh nghiệp trong nước;

- Công tác cử sinh viên đi trao đổi với đối tác ở nước ngoài;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên; quản lý lưu học sinh Lào;

- Công tác Ngày hội việc làm; công tác khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên;

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website thông tin đào tạo đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng giao.

14
 

CN. Nguyễn Tường Du, Chuyên viên

- Công tác quan hệ, phối hợp giữa Phòng và Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên;

- Phối hợp, hỗ trợ điều động sinh viên theo nhiệm vụ phối hợp;

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị của Trường trong công tác quảng bá tuyển sinh.

 

 

   

ThS. Lê Thị Thùy Trang

- Thực hiện công tác Quan hệ doanh nghiệp;

- Việc làm sinh viên;

- Hỗ trợ phối hợp điều động sinh viên;

- Quản lý nội, ngoại trú sinh viên;

- Tư vấn người học qua Fanpage;

- In bằng tốt nghiệp đại học.

15

 

Nguyễn Thị Thu Hương, Phụ trách Phòng Giáo viên

- Đóng, mở của phòng học, bấm chuông giờ học;

- Phục vụ nước phòng GV;

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên.