Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông tin tốt nghiệp

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2023 đến 30/09/2023. Danh sách này gồm có 590 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022. Danh sách này gồm có 793 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021. Danh sách này gồm có 857 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020. Danh sách này gồm có 1083 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019. Danh sách này gồm có 1275 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018. Danh sách này gồm có 1264 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017. Danh sách này gồm có 1881 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016. Danh sách này gồm có 1068 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 04/02/2015 đến 02/12/2015. Danh sách này gồm có 990 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Bằng hai, Vừa làm vừa học, Liên thông đại học chính quy, liên thông Đại học vừa học vừa làm.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2014

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 24/6/2011 đến 12/8/2014. Danh sách này gồm có 8432 sinh viên của 25 ngành đào tạo của các hệ đào tạo Chính quy, Bằng hai, Vừa làm vừa học, Liên thông đại học chính quy, liên thông Đại học vừa học vừa làm, Trung cấp.

Tải tập tin chi tiết đính kèm