Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Học bổng khuyến khích học tập

Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế

1. Quy định về học bổng