Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO V/v Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-ĐHKH ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 vào ngày 18/12/2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (Danh sách điểm xét tuyển kèm theo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Trường và niêm yết công khai tại bảng tin của Trường kể từ ngày 18/12/2020 đến ngày 23/12/2020).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo.

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp