Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Võ Thanh Tùng
0905.460.606 vttung@hueuni.edu.vn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hà Văn Hành
0912.501.929 hvhanh@hueuni.edu.vn
PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền
0976.557.727 tntuyen@hueuni.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

SAFB 2020

AFOB Symposium on Agriculture and Food Biotechnology 2020