Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Giải Bóng chuyền liên quân nội bộ CB, VC, LĐ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Công đoàn năm học 2018 – 2019 và để chuẩn bị tham gia Giải Bóng chuyền do Công đoàn Đại học Huế tổ chức vào dịp 20/11/2018, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở trường Đại học Khoa học thống nhất tổ chức Giải Bóng chuyền liên quân nội bộ cho CB, VC, LĐ của Trường, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia và thành lập đội

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, viên chức, lao động của Trường.

- Thành lập đội:

+ Đội 1: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin – Thư viện.

+ Đội 2: Khoa Kiến trúc, Khoa Địa lí - Địa chất; Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Toán học.

+ Đội 3: Khoa Hóa học, Khoa Lịch sử, Khoa Môi trường, Khoa Xã hội học, Khoa Công tác xã hội.

+ Đội 4: Khoa Điện tử - Viễn thông, Khoa Vật lý, Khoa Báo chí – Truyền thông, Khoa Ngữ văn, Khoa Lí luận Chính trị, Khoa Sinh học.

2. Thời gian: Khai mạc vào lúc 15h00 ngày 02/11/2018, bế mạc và trao giải vào lúc 16h30 ngày 04/11/2018, lịch thi đấu (kèm bảng).

TT

Ngày thi đấu

Trận

Đội

Thời gian

1

02/11/2018 (Thứ 6)

Trận 1

Đội  1 - Đội 2

Từ 15h00

Trận 2

Đội  3 - Đội 4

Từ 16h00

2

03/11/2018 (Thứ 7)

Trận 1

Đội  1 - Đội 3

Từ 15h00

Trận 2

Đội  2 - Đội 4

Từ 16h00

3

04/11/2018 (Chủ nhật)

Trận 1

Đội  2 - Đội 3

Từ 15h00

Trận 2

Đội  1 - Đội 4

Từ 16h00

3. Địa điểm: Sân bóng chuyền của Trường.

4. Kinh phí tổ chức: Công đoàn Trường chịu trách nhiệm tổ chức, kinh phí giải thưởng, bóng, lưới thi đấu và trọng tài; các đội tự túc về trang phục và phục vụ.

Ban Thường vụ kính đề nghị Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất cho cán bộ là vận động viên tham gia tập luyện và thi đấu theo kế hoạch chung.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Mạnh Hà (SĐT: 0946254455) hoặc đồng chí Ngô Nhân Đức (SĐT: 0914478070).

  * Nơi nhận:

- Như trên, CĐBP, TCĐTT;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 Lê Duy Sơn

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp