Thông báo

Danh sách ngân hàng câu hỏi thi/đề thi năm (12.2022)

 * Tờ trình V/v đề nghị bổ sung và cập nhật, điều chỉnh bộ câu hỏi thi/đề thi   (Tải file tại đây) 

 * Tờ trình V/v đề nghị cung cấp bộ câu hỏi thi/đề thi phục vụ giảng dạy         (Tải file tại đây) 

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Được đăng ở: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp