Thông báo

Thông báo phương án sắp xếp tổ hợp môn lựa chọn và cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 1496/ BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2022 – 2023;

Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học và số lượng học sinh (HS) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo phương án sắp xếp tổ hợp môn lựa chọn và cụm các chuyên để học tập đối với HS lớp 10 năm học 2022 - 2023. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

NOIDUNGTHONGBAO

Người đăng: Admin khối chuyên
Được đăng ở: Trường THPT Chuyên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp