Thông báo

Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2023 như sau:

- Các nhà khoa học tiến hành đăng ký theo hướng dẫn tại Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế).

- Các biểu mẫu kèm theo Quyết định có sẵn trên Cổng thông tin Đại học Huế tại đây.

- Hồ sơ đăng ký (hồ sơ điện tử, ký số, đóng dấu số) nộp file cho Trường qua Phòng KHCN&HTQT, email: khcndhkh@hueuni.edu.vn

- Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là đến hết ngày 20/7/2022, để Trường tổng hợp hồ sơ và gửi cho Đại học Huế.

Trân trọng.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp