Thông báo

Thông báo V/v cung cấp thông tin về chuyên gia KHCN

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Căn cứ vào biên bản hợp tác ghi nhớ giữa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, với mục đích:

  1. Hỗ trợ nhà nghiên cứu có các sản phẩm cần kết nối với doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm;
  2. Cung cấp thông tin chuyên môn của các nhà khoa học nhằm xây dựng đề xuất, thực hiện và nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN.

Nay, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi cho CBGV thuộc đơn vị mình biết và thực hiện cung cấp dữ liệu cho Nhà trường, bao gồm:

  • Phiếu khảo sát thông tin: dành cho các CBGV hiện đã và đang có các công trình nghiên cứu tạo ra sản phẩm là các quy trình/thiết bị/sản phẩm công nghệ có nhu cầu công bố rộng rãi .
  • Lý lịch khoa học chuyên gia KHCN: dành cho các CBGV có nhu cầu kết nối, hợp tác. Đây sẽ là nguồn dữ liệu cho Sở KH&CN tỉnh TTH khi xây dựng các đề xuất, thực hiện và nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN.

Thời hạn: đến hết ngày 9/5/2022.

Các biểu mẫu dạng bản in gửi về Phòng KHCN & HTQT, đồng thời gửi file qua email khcndhkh@hueuni.edu.vn.

(Các biểu mẫu tải trên website của Trường, ở bản tin Thông báo).

Đây là công việc quan trọng của Nhà trường, đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTQT

  

Nguyễn Trường Thọ

TẢI CÁC BIỂU MẪU:

1. Phiếu khảo sát thông tin

2. Lý lịch khoa học chuyên gia KHCN

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp