Thông báo

Thông báo về việc xây dựng định hướng KHCN-HTQT

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Căn cứ trên Kế hoạch quy hoạch chuyên môn đối với giảng viên thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (ĐHKH) giai đoạn 2021-2030, ban hành kèm theo quyết định số 116/QĐ-ĐHKH ngày 17/02/2022 của Hiệu trưởng;

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả làm việc giữa lãnh đạo Trường và các khoa chuyên môn về định hướng phát triển khoa học công nghệ (KHCN) trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2025-2030 và nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đổi mới giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Nhà trường xác định mục tiêu phát triển KHCN trong giai đoạn 5 năm và tầm nhìn 10 năm như sau:

 • Tiếp tục khẳng định được uy tín về NCKH đa ngành (khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn) của Trường ĐHKH trong định hướng trường đại học nghiên cứu, nhằm đóng góp tích cực vào việc tăng hạng Đại học Huế trong xếp hạng đại học ở khu vực và quốc tế;
 • Thực hiện được nhiều hơn các đề tài NCKH định hướng ứng dụng (dạng R&D và P), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong cả nước;
 • Khai thác được tối đa nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính) trên cơ sở quy hoạch nâng cao trình độ của cán bộ để tiếp tục phát triển NCKH, hỗ trợ tích cực cho đào tạo đại học và đặc biệt là đào tạo sau đại học.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hiệu trưởng yêu cầu các cán bộ và khoa chuyên môn triển khai các công việc dưới đây.

 1. Đối với khoa chuyên môn:
 • Xác định một hoặc một số hướng KHCN-HTQT mạnh phù hợp với nguồn lực hiện tại của đơn vị và nhu cầu phát triển trong 5 năm, định hướng trong 10 năm;
 • Lập danh sách cán bộ của nhóm nghiên cứu tương ứng với hướng KHCN-HTQT (kể cả nhóm nghiên cứu đã được công nhận), ưu tiên theo hướng đa ngành, liên ngành. Thành viên của các nhóm nghiên cứu do khoa chuyên môn đề xuất và Hiệu trưởng công nhận.
 1. Đối với nhóm nghiên cứu:
 • Xây dựng định hướng KHCN-HTQT của nhóm trong thời gian 10 năm với mục tiêu kết hợp giữa đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao và công bố các sản phẩm khoa học có uy tín, đặc biệt các sản phẩm ứng dụng có tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của xã hội;
 • Xây dựng đề cương KHCN-HTQT cho giai đoạn trung hạn từ 3 - 5 năm tương tự như đề cương thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia với cụ thể các sản phẩm khoa học uy tín về chất lượng và số lượng cũng như phù hợp với kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn của các thành viên nhóm nghiên cứu;
 • Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bổ sung và trang bị mới cơ sở vật chất, không gian làm việc phục vụ cho nhóm nghiên cứu theo mức độ ưu tiên từ kinh phí của Trường. Đồng thời, xây dựng đề cương dự án tăng cường trang thiết bị;
 • Lập kế hoạch hoạt động hằng năm để phân công cụ thể công việc, số lượng và tiến độ đạt được sản phẩm khoa học có uy tín cho mỗi thành viên trên cơ sở kế hoạch nâng cao trình độ của cá nhân và mục tiêu chung của nhóm nghiên cứu. Hằng năm, mỗi nhóm phải có tối thiểu 01 sản phẩm khoa học có uy tín với vai trò là tác giả chính.

Trên cơ sở định hướng và kế hoạch KHCN của các đơn vị và các nhóm nghiên cứu, Hiệu trưởng sẽ chỉ đạo, phê duyệt và giám sát tình hình triển khai hoạt động KHCN-HTQT như sau:

 • Đăng tải công khai tên, danh sách thành viên, trang thiết bị vật chất và các kết quả NCKH, HTQT của nhóm nghiên cứu đạt được hàng năm trên website của Trường;
 • Ưu tiên trong tuyển chọn, xét duyệt các đề tài/nhiệm vụ NCKH và/hoặc dự án/hợp phần HTQT của các nhóm nghiên cứu;
 • Hỗ trợ trang cấp cơ sở vật chất, thiết bị, hóa chất, dụng cụ nhỏ… (thông qua trang cấp hàng năm cho các đơn vị) và ưu tiên xét duyệt các dự án tăng cường năng lực KHCN, trang cấp thiết bị cho các nhóm nghiên cứu.

Đề nghị Trưởng các đơn vị, các nhóm nghiên cứu (sau khi thành lập) thực hiện các công việc trên và hoàn thành các biểu mẫu, gửi về Phòng KHCN&HTQT gồm:

1/ Kế hoạch KHCN-HTQT giai đoạn 5 năm, tầm nhìn 10 năm, trong đó xác định rõ: (i) các định hướng KHCN và HTQT của đơn vị; (ii) Danh sách thành viên của các nhóm nghiên cứu.

2/ Đề cương thực hiện nhiệm vụ KHCN-HTQT từ 3-5 năm và kế hoạch hằng năm của nhóm nghiên cứu.

3/ Danh mục cơ sở vật chất (số phòng, diện tích), thiết bị (có giá trị khoảng ³ 50 triệu đồng), nhu cầu trang cấp thêm trang thiết bị trong giai đoạn 5 năm (lập danh mục này theo các nhóm nghiên cứu và ghi chú cơ sở vật chất, trang thiết bị đó đang thuộc bộ môn, khoa nào quản lý) từ kinh phí Trường và dự án tăng cường trang thiết bị.

 

Thời hạn: đến hết ngày 18/3/2022.

Các biểu mẫu (bản in có chữ ký và file có chữ ký điện tử) gửi về Phòng KHCN&HTQT qua email khcndhkh@hueuni.edu.vn.

(Các biểu mẫu tải trên website của Trường, mục “Tải file, văn bản > Khoa học công nghệ > Biểu mẫu kê khai công trình NCKH”).

Đây là công việc quan trọng của Nhà trường, đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Võ Thanh Tùng

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp