Thông báo

Thông báo đề xuất đề tài, chương trình KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2023

Kính gửi các đơn vị nội dung công văn số 134/ĐHH-KHCNQHQT ngày 07/02/2022 của Đại học Huế về việc đề xuất đề tài, chương trình KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2023.

Thực hiện Công văn số 368/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài, chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2023 (đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai như sau:

1. Đề xuất và sơ tuyển ở các đơn vị

- Cá nhân đề xuất đề tài và chương trình KH&CN cấp Bộ, đơn vị tổ chức sơ tuyển và gửi kết quả sơ tuyển về Đại học Huế.

- Số lượng đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ tối đa của từng đơn vị như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học

7

2

Trường ĐH Kinh tế

4

3

Trường ĐH Luật

3

4

Trường ĐH Nông Lâm

7

5

Trường ĐH Ngoại ngữ

3

6

Trường ĐH Nghệ thuật

1

7

Trường ĐH Sư phạm

7

8

Trường ĐH Y-Dược

9

9

Trường Du lịch

2

10

Viện CNSH

1

11

Cơ quan ĐHH và các đơn vị thuộc*

4

12

Viện ĐTM và CNTT

1

13

Trung tâm GDQP và AN

1

 

Cộng:

50

*Gồm: Văn phòng, Văn phòng ĐU-HĐ-ĐT, các Ban chức năng, 3 Khoa thuộc và Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.

 

- Đề xuất chương trình KH&CN cấp bộ: 2 đơn vị gồm Trường ĐH Kinh tế và Trường Du lịch, mỗi đơn vị 01 đề xuất.

- Kết quả sơ tuyển nộp về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) gồm: Công văn của đơn vị (file PDF, ký số); các phiếu đề xuất (file MS Word, theo mẫu Phụ lục 1 và Phụ lục 2) và Danh mục đề xuất đề tài, chương trình (file MS word, theo mẫu Phụ lục 3 và Phụ lục 4trước 16g00 ngày 18/02/2022

 

2. Xác định danh mục đề tài, chương trình của Đại học Huế

Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài, chương trình KH&CN cấp bộ năm 2023 (dự kiến ngày 23-24/02/2022) để xét chọn các chương trình và đề tài KH&CN cấp bộ của Đại học Huế (chọn tối đa 46 đề tài); hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ trước ngày 28/02/2022.

 

3. Một số lưu ý trong quá trình xây dựng và tuyển chọn đề xuất

- Các chương trình, đề tài KH&CN cấp bộ đã dự kiến trong kế hoạch số 2006/KH-ĐHH ngày 20/12/2021 thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg (Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học) không tính trong chỉ tiêu ở công văn này, nhưng hồ sơ sẽ được tổng hợp (thành hạng mục riêng) để gửi cùng đợt về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các yêu cầu về cơ cấu, nội dung, sản phẩm của đề tài và chương trình KH&CN cấp bộ theo hướng dẫn tại Công văn số 368/BGDĐT-KHCNMT. Đối với chương trình KH&CN cấp Bộ, ưu tiên cho đề xuất của các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế.

- Đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ cần ghi rõ thông tin loại hình (đề tài cấp bộ thường, đề tài thuộc Chương trình 562, đề tài thuộc Chương trình Vật lý) ở Phiếu đề xuất và ở danh mục tổng hợp.

- Kinh phí đề xuất cần được dự toán phù hợp với các sản phẩm đề xuất, tham khảo khung dự toán ở Phụ lục 5.

- Các đơn vị có từ 02 đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ trở lên, danh mục đề xuất của đơn vị phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

- Người đề xuất phải có email công vụ Đại học Huế (***@hueuni.edu.vn), có hồ sơ trên CSDLKH Đại học Huế, có hồ sơ khoa học trên Google Scholar (ĐH Huế sẽ kiểm tra, nếu không đủ điều kiện sẽ không đưa đề xuất vào danh mục).

- Các đề xuất thuộc khối Cơ quan ĐH Huế và các đơn vị thuộc nộp trực tiếp về Ban KHCN&QHQT trước ngày 18/02/2022.

 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&QHQT, ĐT: 0234.38249039, 0988857123.

 

Trên đây là nội dung Công văn số 134/ĐHH-KHCNQHQT ngày 07/02/2022 của Đại học Huế.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp