Thông báo

Thông báo Về việc tổ chức Giải bóng đá mini nam liên quân năm 2019

Kính gửi: Chủ tịch CĐBP, Tổ trưởng TCĐTT các đơn vị

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019, Công đoàn cơ sở Trường sẽ tổ chức Giải bóng đá mini nam liên quân năm 2019 như sau:

I. Đối tượng và thành lập đội

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, viên chức, lao động của Trường.

2. Thành lập 4 đội:            

Đội 1: Phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất, Đào tạo Đại học, Công tác Học sinh - Sinh viên, Đào tạo Sau đại học, Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Đội 2: Khoa Kiến trúc, Báo chí - Truyền thông, Điện tử - Viễn thông, Vật lý, Ngữ văn.

Đội 3: Khoa Hóa học, Lịch sử, Môi trường, Toán, Công tác xã hội.

Đội 4: Khoa Công nghệ thông tin, Lý luận chính trị, Sinh học, Xã hội học, Địa lý - Địa chất.

II. Thời gian và địa điểm thi đấu

1. Thời gian khai mạc: 14h30 ngày 08/3/2019 (thứ Sáu).

2. Lịch thi đấu

Stt

Ngày/tháng/năm

Trận

Đội

Thời gian

1

08/3/2019 (thứ Sáu)

Trận 1

Đội  1 – Đội 2

Từ 14h45

Trận 2

Đội  3 – Đội 4

Từ 15h45

2

15/3/2019 (thứ Sáu)

Trận 1

Đội  2 – Đội 4

Từ 15h30

3

18/3/2019 (thứ Hai)

Trận 1

Đội  1 – Đội 3

Từ 16h00

4

21/3/2019 (thứ Năm)

Trận 1

Đội  2 – Đội 3

Từ 14h30

Trận 2

Đội  1 – Đội 4

Từ 15h30

5

28/3/2019 (thứ Năm)

Trận 1

Tranh giải Ba

Từ 14h30

Trận 2

Tranh giải Nhất

Từ 15h30

3. Địa điểm: Khu Văn hóa Thể thao Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

III. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí: Công đoàn Trường chịu trách nhiệm tổ chức, kinh phí giải thưởng, bóng, lưới thi đấu và trọng tài; trang phục các đội tự túc.

2. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, số DĐ: 0916655905.

Ban Thường vụ kính đề nghị Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất cho cán bộ là vận động viên tham gia tập luyện và thi đấu theo kế hoạch chung.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Lê Duy Sơn

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp