Thông báo

Quy định học phí, miễn, giảm học phí và học bổng các hệ đào tạo thuộc trường năm học 2013-2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định học phí, miễn, giảm học phí và học bổng các hệ đào tạo thuộc trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế và các trường thành viên trực thuộc;

Căn cứ quyết định số 7844 /QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHKH;

Căn cứ quyết định số 76/ĐHH ngày 06/12/1997 của Giám đốc ĐHH về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý của Trường ĐHKH;

Xét đề nghị của các ông Trưởng phòng KHTC-CSVC, ĐTĐH-CTSV và ĐTSĐH

QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về mức thu, chế độ miễn, giảm học phí và chế độ học bổng năm học 2013-2014 đối với các hệ đào tạo thuộc trường.

       Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

        Điều 3. Các ông Trưởng phòng KHTC-CSVC, Trưởng các đơn vị, tất cả học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các hệ đào tạo thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Văn Tận

Xem toàn bộ "Quy định về học phí, học bổng, chế độ miễn, giảm và phương thức thu học phí các hệ đào tạo thuộc trường năm học 2013-2014"  TẠI ĐÂY

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp