Thông báo

Hướng dẫn V/v tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2010 - 2011

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá phong trào CBCC, lao động và hoạt động Công đoàn trong năm học 2010 - 2011.

- Khẳng định được những thành tích, đưa ra các giải pháp, nhân tố mới; đồng thời đánh giá những tồn tại thiếu sót, tìm nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

- Báo cáo ngắn gọn, số liệu cụ thể và thông tin những yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên trong phương hướng hoạt động năm học tới.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Báo cáo tổng kết: Căn cứ vào chương trình công tác của đơn vị trong năm học 2010 – 2011, các Ban chấp hành CĐBP, Tổ trưởng CĐTT chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo. Nội dung tổng kết cần tập trung vào các  vấn đề chủ yếu sau đây:

- Công đoàn với chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, lao động.

- Vai trò của Công đoàn trong việc tổ chức thi đua, quản lý và xây dựng đơn vị.

- Vận động CBVC, lao động tham gia và trực tiếp tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Công đoàn các cấp phát động.

- Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- Đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm.

- Phương hướng hoạt động Công đoàn năm 2011-2012

2. Cách đánh giá, xếp loại các tổ chức Công đoàn

Các CĐBP, Tổ CĐTT tự đánh giá, xếp loại (theo mẫu đính kèm). Căn cứ kết quả hoạt động Công đoàn và kết quả tự đánh giá cảu các đơn vị, Công đoàn Trường sẽ tiến hành đánh giá, xếp loại và công nhận các danh hiệu.

3. Khen thưởng

a. Đối tượng:

 Tổ chức Công đoàn các cấp và cán bộ đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn đều được xét và đề nghị khen thưởng.

 b. Tiêu chuẩn khen thưởng

* Tiêu chuẩn khen thưởng tập thể

- Phải là tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc (đạt từ 96 điểm trở lên).

- Vận động đoàn viên và lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ, đoàn kết nhất trí, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của CBCV, lao động; phát huy vai trò giám sát kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tổ chức nhiều hoạt động bổ ích thu hút đông đảo quần chúng trong đơn vị tham gia, nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC, lao động.

- Trong năm học không có đoàn viên sinh con thứ ba trở lên.

Các tập thể đề nghị cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thì tập thể đó đã được nhận CĐGDVN tặng cờ và là CĐVMXS 3 năm liên tục. Đề nghị CĐGDVN tặng cờ thì tập thể đó đã được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh hoặc Bằng khen của CĐGDVN và đạt CĐVMXS  tiêu biểu 3 năm liên tục

* Tiêu chuẩn khen thưởng cá nhân

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, có nhiều thành tích và là tấm gương tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn.

- Chấp hành nghiêm túc luật Lao động, không vi phạm các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định của Nhà trường.

Cá nhân đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen thì cá nhân đó đã được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc CĐGDVN và đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên. Cá nhân đề nghị CĐGDVN tằng Bằng khen thì cá nhân đó đã được Công đoàn Đại học Huế tặng Giấy khen và đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

c. Hình thức và tỷ lệ khen thưởng

* Hình thức khen thưởng (đối với cá nhân và tập thể)

- Cấp Tổng LĐLĐVN, Công đoàn GDVN và Công đoàn Đại học Huế là tặng  cờ (hoặc bằng khen) và tặng phẩm; cấp Công đoàn Trường là tặng phẩm.

* Tỷ lệ khen thưởng:

- Tập thể: Tổng số tập thể của đơn vị được đề nghị khen thưởng từ cấp Công đoàn Đại học Huế đến Tổng LĐLĐ Việt Nam là không quá 01 tập thể và không quá 50% tổng số tổ chức Công đoàn của mỗi đơn vị đối với cấp Trường .

- Cá nhân: Tổng số cán bộ, đoàn viên được đề nghị khen thưởng cấp Tổng LĐLĐVN CĐGD Việt Nam không quá 0,5%; cấp Công đoàn ĐHH không quá 5% và không quá 10% đối với cấp Trường.

Các cá nhân và tập thể khi các đơn vị đề nghị xét khen thưởng ở bất cứ cấp nào mà Công đoàn Trường xét không được thì sẽ không  xét ở cấp thấp hơn.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Tổ chức tổng kết ở Tổ Công đoàn trước, sau đó tiến hành tổng kết cấp CĐBP.

- Sau khi tổ chức xong hội nghị tổng kết các đơn vị nộp các văn bản sau đây cho Thường trực Công đoàn Trường (qua Văn phòng Công đoàn) hoặc gửi qua email: dhkh.vpcd@gmail.com trước ngày 03/6/2011.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2010 - 2011.

+ Bảng đánh giá và xếp loại hoạt động Công đoàn (có thể sử dụng mẫu trên website của Trường hoặc mẫu kèm theo Công văn này).

+ Biên bản họp xét thi đua của đơn vị.

+ Danh sách trích ngang cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có mẫu kèm theo hoặc sử dụng mẫu trên website của Trường). Đối với tập thể và cá nhân được đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn GDVN khen thưởng phải có bản thành tích kèm theo.

Để thực hiện việc tổng kết, khen thưởng đúng thời hạn thông báo của công đoàn cấp trên, đề nghị Ban chấp hành CĐBP và Tổ CĐTT khẩn trương triển khai ngay hướng dẫn này.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Võ Thị Mai Hương

Download bảng đánh giá và xếp loại hoạt động công đoàn 2010-2011 tại đây

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp