Thông báo

Thông báo v/v cấp kinh phí đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHKH) và đề tài NCKH SV năm 2011

Kính gửi: Trưởng các đơn vị  

 Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-ĐHH-KHTC ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 (loại 370-371) cho Trường Đại học Khoa học, Hiệu trưởng thông báo như sau:

1) Về đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHKH):

- Kinh phí cấp cho đề tài NCKH cấp cơ sở (Trường ĐHKH) năm 2011 thuộc chuyên ngành Khoa học Tự nhiên- Kiến trúc là 4.200.000 đ (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng). Phần kinh phí này bao gồm cả kinh phí nghiệm thu đề tài (theo chi tiêu nội bộ là 510 000 đ)

- Kinh phí cấp cho đề tài NCKH cấp cơ sở (Trường ĐHKH) năm 2011 thuộc chuyên ngành Khoa học Xã hội là 3.700.000 đ (Ba triệu bảy trăm nghìn đồng). Phần kinh phí này bao gồm cả kinh phí nghiệm thu đề tài (theo chi tiêu nội bộ là 510 000 đ)

- Kinh phí cấp cho đề tài (thuộc đề tài lớn cấp Tỉnh) của anh Lê Lâm Sơn  (Khoa Hóa học) là 3.700.000 đ (Ba triệu bảy trăm nghìn đồng). Phần kinh phí này bao gồm cả kinh phí nghiệm thu đề tài (theo chi tiêu nội bộ là 510 000 đ)

2) Về đề tài NCKH Sinh viên:

Kinh phí cấp cho mỗi đề tài NCKH Sinh viên năm 2011 là 2.500.000 đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng). Phần kinh phí này bao gồm cả kinh phí nghiệm thu đề tài (theo chi tiêu nội bộ là 300.000 đ).

Trường hỗ trợ giáo viên cố vấn khoa học là 200.000 đ/ đề tài và chỉ hỗ trợ kinh phí nghiệm thu đề tài (300.000đ/đề tài) cho các đề tài do giáo viên cố vấn hỗ trợ kinh phí.

Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho các chủ nhiệm đề tài của đơn vị mình được biết.

HIỆU TRƯỞNG

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp