Thông báo

Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2012

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

 Thực hiện công văn số 1424/ĐHH-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012, Hiệu Trưởng thông báo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2012 như sau:

 

1. Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2012

1.1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước

Cá nhân, đơn vị đề xuất theo Mẫu 1- phụ lục 1 "Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2012". Các Khoa tổng hợp thành Danh mục theo Mẫu 2 - phụ lục 1. Riêng đối với các đề xuất về nhiệm vụ nghị định thư thì tổng hợp theo mẫu 3 - phụ lục 1. (Các mẫu kê khai có trên trang Web của Trường)

1.2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Cá nhân, đơn vị đề xuất theo Mẫu 1, 3, 5, 6, 7 -  phụ lục 2. Các Khoa tổng hợp thành các Danh mục theo mẫu 2,4, 8 - phụ lục 2.

1.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở (ĐHH) 

Cá nhân, đơn vị đề xuất theo Mẫu 1 (ĐHH) của quy chế số 94/QĐ-ĐHH-KHCN và Khoa tổng hợp thành Danh mục theo Mẫu 2 (ĐHH).

1.4. Trên cơ sở tổng hợp các nhiệm vụ KHCN các cấp, các đơn vị lập Bảng tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện trong kế hoạch năm 2012 theo Mẫu 18 (ĐHH).

Chú ý:  Ưu tiên xét chọn các nhiệm vụ KHCN thuộc diện:

     - Các đề tài nằm trong định hướng nghiên cứu theo các chương trình trọng điểm ưu tiên đã được xác định của Đại học Huế và của các đơn vị;

- Chủ nhiệm đề tài, dự án là nghiên cứu sinh, học viên cao học;

- Đề tài có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính sáng tạo;

- Có ý nghĩ thực tiễn, giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, KH&CN;

- Có tính khả thi, kết quả nghiên cứu đề tài có khả năng áp dụng vào thực tiễn.

 

2. Tiến độ thực hiện xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012:

    Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị xét chọn và tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ KH&CN đưa vào kế hoạch năm 2012 và gửi báo cáo cho Trường (qua Phòng KHCN-HTQT) theo tiến độ thời gian như sau:

- Các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ: nộp trước ngày 18 /01/ 2011 (Tổng hợp theo mẫu và xếp theo thứ tự ưu tiên)

- Các nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở  (ĐHH): nộp trước ngày 30/4/2011 (Tổng hợp theo mẫu và xếp theo thứ tự ưu tiên)

   Các đơn vị gửi Danh mục các nhiệm vụ KH&CN các cấp (có chữ ký của Trưởng đơn vị) lên Phòng KHCN & HTQT và gửi file vào địa chỉ nckhdn@ gmail.com.

   Đây là công việc gấp và quan trọng, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện để việc xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2012 của Trường được triển khai đúng kế hoạch./.

 KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Hoàng Văn Hiển

 

Tải các biểu mẫu tại đây.

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp