Thông báo

Quy trình đăng ký, xét chọn và quản lý đề tài khoa học sinh viên tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

QUY TRÌNH  ĐĂNG KÝ, XÉT CHỌN VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143 /ĐHKH-KHCN ngày  13 /12/2010)

1. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

1.1. Tiêu chuẩn đăng ký

- Các sinh viên học lực xếp loại khá, giỏi năm thứ hai (hệ 4 năm) hoặc thứ ba (hệ 5 năm) được phép đăng ký làm Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (dưới đây gọi tắt là đề tài)

- Mỗi sinh viên không đồng thời làm chủ nhiệm hai đề tài trong cùng một thời gian.

1.2. Quy trình đăng ký

-  Từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm, Nhà trường thông báo cho các đơn vị đăng ký đề tài.

- Trưởng các đơn vị thông báo cho sinh viên tham gia đăng ký làm Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài.                                                          

- Cán bộ của các đơn vị giới thiệu danh mục đề tài cho sinh viên hoặc sinh viên tự đề xuất đề tài (nội dung của đề tài không được trùng với nội dung khóa luận tốt nghiệp)

- Trợ lý NCKH hướng dẫn cho sinh viên đăng ký theo mẫu.

2. XÉT CHỌN ĐỀ TÀI

2.1. Hội đồng KH-ĐT của các đơn vị tổ chức họp xét chọn đề tài. Các đơn vị cử giáo viên cố vấn khoa học. Sinh viên là Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa Thuyết minh đề tài theo góp ý của Hội đồng xét chọn đề tài của đơn vị và của cán bộ cố vấn. Trợ lý NCKH của đơn vị gửi hồ sơ (gồm Biên bản họp của Hội đồng KH-ĐT của đơn vị, có danh mục đề tài xếp theo thứ tự ưu tiên  (lưu ý ghi rõ đề tài đề nghị Đại học Huế cấp kinh phí, đề tài đề nghị Trường cấp kinh phí và để tài sử dụng kinh phí từ nguồn khác) và 03 bản Thuyết minh của mỗi Chủ nhiệm đề tài cho Phòng KHCN- HTQT trước ngày 10/6 hàng năm.

            Nhà trường khuyến khích các đơn vị và chủ nhiệm các dự án, các đề tài, các giáo viên cố vấn ... hỗ trợ kinh phí NCKH cho sinh viên (trừ các đề tài được Trường cấp kinh phí). Các đề tài không được Trường cấp kinh phí  sẽ được Trường hỗ trợ kinh phí nghiệm thu và làm các thủ tục đăng ký, xét chọn và nghiệm thu như các đề tài NCKH SV được Trường cấp kinh phí.

            2.2. Thường trực Hội đồng KH - ĐT Trường sẽ xét chọn (trên cơ sở đối chiếu với các hướng KHCN ưu tiên đã xác định của các đơn vị; ưu tiên cho các đơn vị có phong trào sinh viên NCKH  hàng năm tốt, đảm bảo tiến độ và kết quả nghiệm thu tốt). Kinh phí ít nhất cho 01 đề tài NCKH sinh viên là 2 000 000 đ. Ngoài ra, Trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho Hội đồng nghiệm thu đề tài (300 000 đ) và cho giáo viên cố vấn (200 000 đ).

            Nhà trường thông báo kết quả xét chọn cho các đơn vị và sinh viên biết vào trước ngày 20/9 hằng năm.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI

            Sau khi được xét duyệt, các chủ nhiệm đề tài phải hoàn tất hồ sơ đăng ký đề tài (theo góp ý của thường trực Hội đồng KH- ĐT Trường). Bản Thuyết minh đề tài được xem là Hợp đồng NCKH đã ký với Nhà trường (mẫu kèm), Chủ nhiệm đề tài tạm ứng kinh phí tại bộ phận KHTC (thời gian tạm ứng kinh phí vào cuối tháng 3 năm sau) và triển khai thực hiện đề tài theo kế hoạch đã đăng ký.

            Thời gian thực hiện đề tài là 1 năm.

            Trưởng các đơn vị kết hợp với Phòng KHCN-HTQT thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện đề tài. Phòng KHTC- CSVC có nhiệm vụ quản lý, cấp phát kinh phí, thanh toán theo đúng quy định tài chính hiện hành.

            3.1. Đánh giá, nghiệm thu đề tài 

            3.1.1. Đề tài đến thời hạn kết thúc phải được đánh giá, nghiệm thu theo qui định hiện hành (trước 15 tháng 12) hằng năm. Nếu đề tài không có khả năng hoàn thành như Hợp đồng đã ký, Chủ nhiệm đề tài phải viết tờ trình xin phép gia hạn đề tài (có xác nhận của cán bộ cố vấn khoa học và của Trưởng đơn vị) và gửi cho Trường (qua Phòng KHCN- HTQT). Phòng KHCN- HTQT làm báo cáo trình Hiệu trưởng để xem xét và giải quyết (thời gian cho phép gia hạn đề tài không quá 3 tháng). 

            3.1.2. Để làm thủ tục nghiệm thu, các Chủ nhiệm đề tài phải nộp báo cáo tổng kết đề tài và các sản phẩm đề tài (đã đăng ký trong Bản Thuyết minh đề tài) cho trợ lý NCKH của đơn vị.

            Lưu ý:

            Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV gồm:

            Báo cáo tổng kết đề tài  (nộp 05 bản: 01 cho Trường và 01 cho Khoa và 03 cho Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài).

            3.1.3. Hiệu trưởng sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu trên cơ sở đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài của đơn vị. Hội đồng có 3 thành viên gồm 1 chủ tịch (trưởng hoặc phó đơn vị), 1 thư ký (trợ lý NCKH) và 01 phản biện.

            a) Tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên

Các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp đánh giá nghiệm thu đề tài chậm nhất là 15 ngày sau khi có quyết định thành lập Hội đồng. Thời gian và địa điểm buổi nghiệm thu phải được báo cho Phòng KHCN- HTQT biết và thông báo công khai để các cán bộ và sinh viên có quan tâm đến tham dự.

Buổi đánh giá nghiệm thu đề tài chỉ được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng.

b) Trình tự của buổi đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên:

- Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu; Bản Thuyết minh đăng ký đề tài, giới thiệu đại biểu.

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện của đề tài (không quá 15 phút);

-  Ủy viên phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi;

- Các thành viên của Hội đồng và các đại biểu tham dự trao đổi và nêu câu hỏi;

- Chủ nhiệm đề tài trả lời các câu hỏi của ủy viên phản biện và của Hội đồng

-  Hội đồng họp riêng để đánh giá và bỏ phiếu đánh giá (theo mẫu);

- Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả đánh giá của Hội đồng.

                        3.2. Hoàn thiện hồ sơ đề tài và chứng nhận kết quả nghiên cứu

Trợ lý NCKH của đơn vị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên để báo cáo Trường (qua Phòng KHCN- HTQT) 01 bộ  hồ sơ (ngoài bộ hồ sơ lưu tại đơn vị) gồm: 01 Biên bản đánh giá, nghiệm thu đề tài ; 3 phiếu đánh giá đề tài và Báo cáo tổng kết của Chủ nhiệm đề tài.

Sau khi hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu đề tài, Trường sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài NCKH SV để bổ sung hồ sơ xin việc của sinh viên.

Nếu Chủ nhiệm đề tài và những sinh viên tham gia đề tài không hoàn thành đề tài, sẽ chưa được cấp Bằng tốt nghiệp Đại học cho đến khi hoàn tất đề tài theo Hợp đồng đã ký.

Các đề tài đạt loại tốt, khả năng ứng dụng cao và có triển vọng đạt giải trong các kì thi nhưng chưa hoàn thiện, Hội đồng KH-ĐT của đơn vị có thể đề xuất Nhà trường tiếp tục hỗ trợ kinh phí để nghiên cứu bổ sung và tham dự các giải thưởng KHCN hàng năm.

Những đề tài NCKH nghiệm thu đạt loại tốt, sinh viên có quyền đăng ký tham dự giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (có sự giới thiệu của Trưởng đơn vị và của Trường).

Các sinh viên có công trình đạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” do Bộ tổ chức (trừ các sinh viên đã tốt nghiệp) sẽ được Hiệu trưởng xem xét quyết định cộng thêm điểm vào điểm trung bình chung học tập của năm. Số điểm tố đa cho mỗi công trình (theo qui chế về NCKH của sinh viên trong các Trường Đại học và Cao đẳng) là :

                               (Đối với hệ niên chế)      (Đối với hệ tín chỉ)

            - Giải nhất:                 0,4 điểm         0,16 điểm

            - Giải nhì:                   0,3 điểm         0,12 điểm

            - Giải ba:                    0,2 điểm         0,08 điểm

            - Giải khuyến kích:       0,1 điểm         0,04 điểm

Sinh viên đạt giải nhất “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” sẽ được xét cấp học bổng đi đào tạo nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, nếu công trình nghiên cứu được Hội đồng thẩm định của Bộ công nhận đạt xuất sắc.

 Cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải sẽ được cộng điểm thi đua và tính thêm giờ NCKH theo qui định của Hiệu trưởng.

 

HIỆU TRƯỞNG  

Download các biểu mẫu tại đây

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp