Thông báo

Thông báo V/v: Xây dựng kế hoạch hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2010

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Trường Đại học Khoa học đã nhân được Công văn số 604/ĐHH-KHCN ngày 7 tháng 6 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai kế hoạch hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2010, nay Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2010 của đơn vị mình bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thống kê tài sản trí tuệ của đơn vị (theo Điều 3 của bản Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại các đơn vị thuộc Đại học Huế).

2. Phân loại, đánh giá khả năng chuyển giao, thương mại hóa tài sản trí tuệ của đơn vị.

3. Xác định các yếu tố tác động và lập danh sách các đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng tài sản trí tuệ.

(Gửi kèm theo công văn này là bản Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại các đơn vị thuộc Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 29/12/2009 của Giám đốc ĐH Huế và các Biểu mẫu thống kê).

Các đơn vị gửi báo cáo kế hoạch quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ và các biểu mẫu thống kê cho Nhà trường (từ Biểu KHSHTT[1] đến Biểu KHSHTT[6]) qua Phòng KHCN-HTQT trước ngày 15 tháng 7 năm 2010. (Gửi bằng văn bản và file theo địa chỉ email: nckhdn@gmail.com).

Đề nghị Trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS.Nguyễn Văn Tận

Download bản Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại các đơn vị thuộc Đại học Huế

Download các Biểu mẫu thống kê

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp