Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Các ngành đào tạo

1. Các ngành đào tạo Đại học:

 

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú 
1 D220310 Lịch sử 123 Xem chi tiết Xem chi tiết  
2 D220213 Đông phương học 123 Xem chi tiết Xem chi tiết  

 

2. Các ngành đào tạo Sau đại học

- Đào tạo Thạc sĩ: 

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú
1 60220313 Lịch sử Việt Nam  61 Xem chi tiết Đang cập nhật  
2 60220311 Lịch sử Thế giới 61 Xem chi tiết Đang cập nhật  
3 60310310 Dân tộc học 61 Xem chi tiết Đang cập nhật  
4   Quản lý văn hóa   Đang cập nhật Đang cập nhật  

 

- Đào tạo Nghiên cứu sinh: 

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú
1 62220313 Lịch sử Việt Nam   8 Xem chi tiết Đang cập nhật  
2 62220311 Lịch sử Thế giới 8 Xem chi tiết Đang cập nhật  
3 62310310 Dân tộc học 8 Xem chi tiết Đang cập nhật  

 

Update: Chí Ngàn