Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Cơ cấu tổ chức

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHOA LỊCH SỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾCHI ỦY

Bí thư: TS. Dương Quang Hiệp

 

P. Bí thư: TS. Phạm Ngọc Bảo Liêm

Chi ủy viên: ThS. Trần Thị Hợi

TS. Nguyễn Văn Quảng

TS. Trần Thị Tâm

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

 Trưởng Khoa: TS. Dương Quang Hiệp

 

 Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Văn Quảng

 

 

 

 

 

 

 

CÁC  BỘ MÔN

LỊCH SỬ VIỆT NAM

Trưởng bộ môn

 

 

 TS. Phạm Ngọc Bảo Liêm

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Phó trưởng bộ môn

 

TS. Trần Thị Tâm

NH-KC-VHDL

Trưởng bộ môn

 

 

 TS. Nguyễn Văn Quảng

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Trưởng bộ môn

 

TS. Lê Thị Anh Đào

 

 

 

TRỢ LÝ

 

 

TRỢ LÝ GIÁO VỤ

 

 

 CN. Phạm Thị Nga

TRỢ LÝ TC-NCKH

 

ThS. Trần Mai Phượng

TRỢ LÝ S. ĐẠI HỌC

 

 

TS. Trần Thị Tâm

TRỢ LÝ ĐBCLDG-QLSV

 

 

ThS. Nguyễn Chí Ngàn

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN THỂ

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

 ThS. Nguyễn Chí Ngàn

Phó chủ tịch

 ThS. Trần Mai Phượng

Ủy viên

 ThS. Nguyễn Thị Thùy Nhung

LIÊN CHI ĐOÀN

Bí thư

ThS. Mai Văn Được

Phó Bí thư

 

 

SV Nguyễn Hoàng Phúc Lâm

Phó Bí thư

 

SV Bùi Thị Thương

CĐ CÁN BỘ

Bí thư 

 

TS. Lê Vũ Trường Giang

Phó bí thư 

 

 

CN. Phạm Thị Nga

 

 

 

 

 

KHỐI VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG KHOA

Phụ trách

 

 

CN. Phạm Thị Nga

PHÒNG TƯ LIỆU

Phụ trách

CN. Phạm Đình Quý Hạnh

BẢO TÀNG DÂN TỘC – KHẢO CỔ HỌC

 Phụ trách

CN. Phạm Đình Quý Hạnh

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Update: Chí Ngàn