Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lý lịch Khoa học cán bộ viên chức

STT HỌ VÀ TÊN ẢNH CÁ NHÂN NGẠCH, HỌC HÀM, HỌC VỊ LÝ LỊCH KHOA HỌC
BỘ MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM
1 Nguyễn Văn Đăng

Giảng viên cao cấp, PGS, TS

 Xin xem tại đây
2 Phạm Ngọc Bảo Liêm

Giảng viên, TS

(Trưởng BM)

 Xin xem tại đây
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung Giảng viên, ThS   Xin xem tại đây
4 Nguyễn Thu Hằng Giảng viên, ThS Xin xem tại đây
5 Mai Văn Được Giảng viên, ThS Xin xem tại đây
6 Phạm Đình Qúy Hạnh Chuyên viên, CN  
BỘ MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
1 Lê Thị Anh Đào  

Giảng viên chính, TS

(Trưởng BM)

Xin xem tại đây
2 Trần Thị Tâm

Giảng viên chính, TS

(Phó Trưởng BM)

Xin xem tại đây
3 Nguyễn Văn Tận   Giảng viên cao cấp, PGS, TS Xin xem tại đây
4 Hoàng Văn Hiển   Giảng viên cao cấp, PGS, TS Xin xem tại đây
5 Dương Quang Hiệp   Giảng viên chính, TS Xin xem tại đây
6 Trần Thị Hợi   Giảng viên, ThS Xin xem tại đây
7 Nguyễn Hoàng Linh Giảng viên, ThS Xin xem tại đây
8 Trương Tuấn Vũ   Giảng viên, ThS Xin xem tại đây
9 Hoàng Thị Anh Đào   Giảng viên, TS Xin xem tại đây
10 Lê Vũ Trường Giang   Giảng viên, TS Đang cập nhật
11 Phạm Thị Nga   Chuyên viên, CN  
BỘ MÔN NHÂN HỌC - KHẢO CỔ - VĂN HÓA DU LỊCH
1 Nguyễn Văn Quảng

Giảng viên chính, TS

(Trưởng BM)

Xin xem tại đây
2 Nguyễn Văn Mạnh Giảng viên cao cấp, PGS, TS Xin xem tại đây
3 Lê Duy Sơn   Giảng viên chính, ThS Xin xem tại đây
4 Trần Mai Phượng Giảng viên chính, ThS Xin xem tại đây
5 Nguyễn Chí Ngàn Giảng viên, ThS Xin xem tại đây

Update: Chí Ngàn