Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo về Hội nghị lấy phiếu giới thiệu Trưởng, Phó các Bộ môn nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu Trưởng, Phó các Bộ môn nhiệm kỳ 2019-2024. Địa điểm: Phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử.Thời gian: Thứ Hai ngày 04/5/2020, cụ thể:

- Bộ môn Lịch sử Việt Nam: Từ 7h30 đến 8h30.
- Bộ môn Lịch sử Thế giới và Đông phương học: Từ 8h30 đến 9h30
- Bộ môn NH-KCH-VHDL: Từ 9h30 đến 10h30
Tp: BCN Khoa, toàn thể cán bộ các Bộ môn.
  
                                                                                                                                BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Người đăng: Khoa Lịch sử