Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo về việc thực hiện Quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Lịch sử

Thực hiện Lịch công tác tuần của Nhà trường về quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Lịch sử (Bước 4,5 trong quy trình hướng dẫn tại Công văn số 107/ĐHKH-TCHC ngày 11/02/2020 của Hiệu trưởng). Cụ thể: 
- Bước 4: Từ 14h00. Tp: Toàn thể Cán bộ Khoa Lịch sử.
- Bước 5: Từ 14h30. Tp: Tập thể lãnh đạo Khoa: Thầy Đăng, Thầy Hiệp, Cô Lê Thị Anh Đào.
Địa điểm: Hội trường A1.
            
                                                                                                                      BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Người đăng: Khoa Lịch sử