Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo đơn vị triển khai chủ trương của Hiệu trưởng và đề xuất nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Phó trưởng Khoa, Nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Hội nghị Tập thể Lãnh đạo đơn vị (Lần 1). Nd: Triển khai chủ trương của Hiệu trưởng và đề xuất nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Phó trưởng Khoa, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thời gian 14h00. Địa điểm: Phòng Bảo tàng Khoa. Thành phần: Thầy Hiệp, Thầy Đăng, Cô Lê Đào; Đại diện BGH và Phòng TCHC.
 
- Hội nghị Tập thể Lãnh đạo mở rộng. Nội dung: Thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Phó Trưởng khoa nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thời gian: 14h20. Địa điểm: Phòng Bảo tàng Khoa. Thành phần: Các thầy cô: Thầy Hiệp, Thầy Đăng, Thầy Mạnh, Thầy Tận, Thầy Hiển, Thầy Tiến, Cô Lê Đào, Thầy Quảng, Thầy Được, Cô Tâm, Cô Phượng; Đại diện BGH và Phòng TCHC.
 
- Hội nghị Tập thể Lãnh đạo đơn vị (Lần 2). Nd: Xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị mở rộng, thảo luận và giới thiệu nhân sự cho Hội nghị Viên chức, lao động Khoa. Thời gian: 15h10. Thành phần: Thầy Hiệp, Thầy Đăng, Cô Lê Đào, Đại diện BGH và Phòng TCHC.
 
                                                                                 BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Người đăng: Khoa Lịch sử