Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

1. Kế hoạch đánh giá giữa kỳ Kiểm định chất lượng

(Kế hoạch số 244/KH-ĐHKH, ngày 24/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

2.

2. Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá giữa kỳ kiểm định chất lượng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHKH, ngày 24/10/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

3.

3. Kế hoạch ĐBCLGD năm học 2019-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-ĐHKH, ngày 6/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

4.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2019 - 2020

(Kế hoạch số 223/KH-ĐHKH, ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

5.

5. Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2018-2019

(Kế hoạch số 224/KH-ĐHKH, ngày 02/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

6.

6. Kế hoạch ĐBCLGD năm học 2018-2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH, ngày 9/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

7.

7. Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017-2018

(Kế hoạch số 247/KH-ĐHKH, ngày 19/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

8.

8. Kế hoạch ĐBCLGD năm học 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-ĐHKH, ngày 17/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Xem văn bản tại đây

9.

9. Kế hoạch ĐBCLGD giai đoạn 2015 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHKH, ngày 02/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Xem văn bản tại đây

10.

10. Quy định chức năng và nhiệm vụ cán bộ ĐBCLGD tại các đơn vị

(Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa họcXem văn bản tại đây

11.

11. Quy định chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng ĐBCLGD

(Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Xem văn bản tại đây

12.

12. Danh sách Hội động và đội ngũ cán bộ ĐBCLGD tại các đơn vị