Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Cơ cấu tổ chức

 

TT

 Họ và tên,

Chức danh/chức vụ

Những nhiệm vụ công tác trực tiếp đảm nhận

 

GVC.ThS. Đỗ Diên

Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.418.905

Email: dodien1263@gmail.com

 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; 

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

* Công tác kiêm nhiệm: Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Ủy viên Đoàn kiểm tra Hành chính – Học chính; giảng dạy tại Khoa Hóa học.

 

 

ThS. Hoàng Kỳ Sơn

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0984.818.084

Email: hoangkyson@hueuni.edu.vn

 

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động khảo thí định kỳ: tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, xây dựng và khai thác ngân hàng đề thi/câu hỏi thi...

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ: báo cáo công khai chất lượng giáo dục; khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của giảng viên, chất lượng toàn khóa học; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thu thập, quản lý minh chứng…

- Quản lý cơ sở vật chất và phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị (quản trị website, sửa chữa, cài đặt…);

* Công tác kiêm nhiệm: Bí thư Chi bộ, UVBCH Hội thể thao Trường. 

 

3

 

CN. Nguyễn Thị Minh Hằng

Chuyên viên

Điện thoại: 0932.484.186

Email: minhhang0602@gmail.com

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác Khảo thí;

- Tham gia các hoạt động khảo thí định kỳ hàng năm: xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi…

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: phân công cán bộ coi thi, điều hành thi, rọc phách, nhập điểm thi, thanh toán coi thi…

- Đảm nhiệm công tác thư ký, văn thư của đơn vị: gửi nhận công văn, soạn thảo văn bản hành chính, chấm công, quản lý công văn đi, công văn đến…

* Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng Tổ Công đoàn.

4

 

CN. Trần Quang Diệu

Chuyên viên

Điện thoại: 0886.303.456

Email: tranquangdieu85@gmail.com

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác Khảo thí;

- Tham gia các hoạt động khảo thí định kỳ hàng năm: xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi…

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: xử lý lịch thi, chuẩn bị hồ sơ phòng thi, in sao đề thi, điều hành thirọc phách, nhập điểm thi…

- Tổng hợp báo cáo công khai chất lượng giáo dục hàng năm.

 


5

 

ThS. Hoàng Thị Thúy Phượng

Chuyên viên

Điện thoại: 0983.754.864

Email: thuyphuong6185@gmail.com

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác ĐBCLGD;

- Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ hàng năm: khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng toàn khóa học;  khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của giảng viên; thu thập, quản lý minh chứng….

-  Tham gia hoạt động tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: thu nhận đề thi, quản lý bài thi, điều hành thi, rọc phách, nhập điểm, phúc khảo…

 

6

 

ThS. Huỳnh Thị Kim Yến

Chuyên viên

Điện thoại: 0906.495.954

Email: ymhgeo@gmail.com

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác ĐBCLGD;

- Tham gia các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ hàng năm: khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; khảo sát tân sinh viên; khảo sát nhà sử dụng lao động; thu thập, quản lý minh chứng…

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: điều hành thi, rọc phách, nhập điểm thi, phúc khảo, quản lý điểm thi, hồ sơ phúc khảo...