Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế