Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

V/v đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia năm 2021

Nhà trường gửi lại công văn của ĐHH về việc đề xuất đề tài KHCN cấp Quốc gia năm 2021 để các đơn vị triển khai, trước đây đã thông báo cho các đơn vị, tuy nhiên lúc đó ưu tiên đề xuất các đề tài cấp Bộ (khẩn) nên có thể các thầy cô không chú ý đến việc đề xuất các đề tài cấp quốc gia.

Công văn tải tại đây:

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2020/4/CV_459_DHH_KHCNQHQT.PDF

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính